Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Project direct.
1. Definities

1.1 Project direct
In deze algemene voorwaarden wordt met Project direct (“PDNU”) bedoeld: Project Direct Interactief
mediabureau, kantoorhoudende te Bobeldijk 34, 1647CE Berkhout, handelend onder
Kamer van Koophandelnummer kvk 37162846.

1.2 Opdrachtgever
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die
Project direct verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Project direct aangaat
en/of adhoc Opdracht geeft in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product.

1.3 Product(en)
In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Project direct voor
Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar
niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, advertenties, logo’s, huisstijlen, flyers,
brochures, (ontwerp)schetsen, internetsites, banners, campagnevoorstellen,
werveringsadvies en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4 Opdracht(bevestiging) / overeenkomst
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Producten of
diensten van Project direct.

2. Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken,
zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van
of met Project direct. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor
Project direct niet bindend en opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk dat eventuele door hem gebruikte
algemene voorwaarden in de relatie met Project direct buiten toepassing blijven.

3. Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Project direct gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien
door Project direct schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door
Project direct heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Een
opdracht dient volledig te worden verstrekt aan Project Direct per e-mail, telefonisch of per reguliere post,
tenzij anders overeengekomen. Vanaf datum opdracht zal Project direct starten met de uitvoering
van het overeengekomene. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met
andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend
schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals overeengekomen in de
opdrachtbevestiging, tenzij anders overeengekomen. Bij het geheel of gedeeltelijk door de
opdrachtgever annuleren van een opdracht zoals in een opdrachtbevestiging overeengekomen, is
opdrachtgever jegens Project direct verplicht tot betaling van een percentage van het totaalbedrag
der door hem geannuleerde opdrachten, zulks ter dekking van de door Project direct gemaakte
kosten, alsmede de door haar geleden schade in de vorm van winstderving. De hoogte van dit
percentage is afhankelijk van het tijdstip van annuleren en bedraagt bij jaarcontracten vóór of in
het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode 40%, in het tweede kwartaal 60% en
in het derde kwartaal 80%. Bij halfjaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum
van de contractperiode bedraagt het percentage 60%. Bij driemaand-contracten en tijdens het
laatste kwartaal van jaar- en halfjaarcontracten is annuleren niet mogelijk. Project direct is niet
gerechtigd meer opdrachten in rekening te brengen dan het aantal zoals in een opdrachtbevestiging
overeengekomen.

6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 Uitvoeren Overeenkomst
Project direct zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen
van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever
bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Project direct Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang
van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 Werkzaamheden door derden
Indien en voor zover dit naar inzicht van Project direct noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst, heeft Project direct het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever
werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Project direct hiervoor voorafgaande
toestemming van Opdrachtgever behoeft.

6.3 Verstrekken van gegevens
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie
en documentatie, waarvan Project direct aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de Overeenkomst, tijdig aan Project direct worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Project direct zijn verstrekt, heeft Project direct het
recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Aanvraag offertes toeleveranciers (waaronder drukkerijen, exploitanten en uitgevers)
Indien Project direct op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt,
dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve
geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Project direct namens Opdrachtgever offertes
aanvragen.

6.5 Goedkeuring tussenresultaten
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Projec direct de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan,
dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het Product te
controleren en goed te keuren. Op verzoek van Project direct dient Opdrachtgever zijn goedkeuring
telefonisch, schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

6.7 Termijn van levering
Een door Project direct opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een
indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de
Overeenkomst anders blijkt. In ieder geval zal voor deadline van de leverancier het overeengekomen
werk aangeleverd worden, mits Project direct hierin niet gehinderd wordt door eerdere passages uit
artikel 6 of andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

6.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van
Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.

7. Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in
wet en jurisprudentie wordt begrepen. Project direct is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de
overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Project direct zal de naar
haar oordeel beste oplossing kiezen en de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

8. Prijzen
Alle op de opdrachtbevestiging genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief
BTW, tenzij anders is vermeld. Project direct heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen
worden binnen zeven (7) dagen na aanvaarding of uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan
opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen
de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden
9.1 Betalingsverplichting
Betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De
betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling
van producten en diensten van Project direct worden, tenzij anders overeengekomen. De ter zake
van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke
voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze
voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. Project direct stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een
factuur, per post of per e-mail, voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Betaling van
een factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum en zulks zonder aftrek of
compensatie of andere wijze van schuldverrekening onder welke naam dan ook. Project direct is niet
verplicht opdrachtgever opmerkzaam te maken op het vervallen van een factuur. De opdrachtgever die niet uiterlijk
op de vervaldag heeft betaald is, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist,
in verzuim.
Degene, die de opdrachtbevestiging namens opdrachtgever heeft ondertekend, is
tezamen met opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk tegenover Project direct voor nakoming van
de betalingsverplichtingen jegens Project direct uit hoofde van de opdracht. Bij niet (tijdige) betaling
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
De buitenrechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% (exclusief de wettelijk verschuldigde
omzetbelasting) van het totaal verschuldigde met een minimum van € 200,00, terwijl opdrachtgever
voorts een rente verschuldigd is van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle
maand zal worden gerekend, vanaf factuurdatum tot en met de dag der algehele voldoening.
(Deel) betalingen, die opdrachtgever verricht, worden eerst, conform artikel 6:44 BW, in mindering
gebracht op het bedrag der rente en kosten. Na integrale betaling van rente en kosten worden verder
betalingen in mindering op de hoofdsom(men) gebracht. Project direct heeft tegen de opdrachtgever
die niet tijdig heeft betaald, onverminderd haar overige rechten, het recht:
* Verdere uitvoering van de opdracht op te schorten;
* Onmiddellijke betaling van de openstaande facturen, eventueel vermeerderd met nog niet gefactureerde kosten en
voorschotten te eisen;
* De opdracht(en) voor zover niet uitgevoerd, zonder dat daar voor nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist, te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Project direct op vergoeding van
schade als gevolg van het ontbinden der order(s).
Project direct is gerechtigd om voor het aangaan van de opdracht of gedeelte daarvan, voldoende
zekerheid te verlangen voor betaling en uitvoering van de opdracht. Indien die zekerheden
niet kunnen worden verstrekt is Project direct gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te
schorten. Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen heeft Project direct het recht de
opdrachtbevestiging, of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, door eenvoudige mededeling aan
opdrachtgever te annuleren zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien
opdrachtgever het verschuldigde niet op bepaalde dag voldoet of een andere op hem rustende
verplichting voortvloeiende uit de opdrachtbevestiging niet nakomt, indien hij in staat van
faillissement verkeert, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele of bewind wordt geplaatst,
onverminderd de rechten van Project direct op verdere schadevergoeding. De verschuldigde kosten
worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling
in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur, bij gebreke waarvan Project direct
zich het recht voorbehoudt de nakoming van haar prestatie op te schorten. De vergoeding
voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. Dit alles tenzij anders overeengekomen.

9.2 Reclames
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn of de opdracht
niet juist is uitgevoerd, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 10 dagen na de datum op de
rekening aan Project direct kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Project direct een
onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.3 Deelfacturering
Project direct heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortvloeiende rechten
van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht,
toe aan Project direct. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot
of registratie, is uitsluitend Project direct daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van
(onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich om
daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.

10.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van
onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op
tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een
eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

10.3 Naamsvermelding
Project direct is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden
of verwijderen, mits dit Producten betreft in de categorieën drukwerk, periodieke uitgaven en/of
internetsites. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product
zonder vermelding van de naam van Project direct in productie te nemen, openbaar te maken of te
verveelvoudigen.

10.4 Eigendom bij Project direct
Het in het kader van de Opdracht door Project direct tot stand gebrachte Product blijft eigendom van
Project direct, ongeacht of dit Product aan Opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld. De door Project direct
geleverde en/of geplaatste Producten mogen zonder schriftelijke toestemming van
Project direct, niet voor andere dan door haar overeengekomen en uitgekozen media en in opdracht
van Project direct gebruikt worden. Project direct is exclusief rechthebbende op het auteursrecht van
door of namens haar gemaakt werk.

11. Gebruik en licentie

11.1 Het gebruik
Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt
tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Project Direct, verkrijgt
Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een nietoverdraagbare, niet-exclusieve
licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht
van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen
bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening
beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de
Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van
de Overeenkomst aan Project Direct schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

11.2 Ruimer gebruik
Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Project Direct niet gerechtigd een Product
te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de Overeenkomst ofwel bij vertrekken van
de Opdracht is kenbaar gemaakt. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming
is verleend, komt Project Direct een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de
gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500 (vijftien honderd Euro).

11.3 Wijzigingen
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Project Direct
veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

11.4 Eigen promotie
Project Direct heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever
ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid
Project Direct is niet aansprakelijk voor:
a. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze
hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet
aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5 zijn
goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te
kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen tien (10) dagen na
het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
e. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het
geleverde Product door anderen dan Project Direct;
f. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden)
of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het
door Project Direct geleverde Product.

12.2 Beperking aansprakelijkheid
Project Direct is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van
derden (waaronder drukkerijen, exploitanten en uitgevers), waar Project Direct weinig of geen
invloed op kan uitoefenen. Project Direct kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld
worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Project Direct of het verbreken
ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Project Direct.
De op de opdrachtbevestiging vermelde opdracht blijft in stand onverminderd wanneer de
verschijning, uiterlijk van het gereserveerde medium wijzigt. In geval van toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst is Project Direct slechts aansprakelijk voor vervangende
schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere
aansprakelijkheid van Project Direct voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade of schade
wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Project Direct voor alle aanspraken op
schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is
ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en
diensten van Project Direct. Project Direct is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk
voor alle schade die Project Direct mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze
voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk
mede te delen aan Project Direct. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor
eventuele schade die Project Direct als gevolg daarvan lijdt.

12.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de
Overeenkomst is volbracht, tenzij Project Direct de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en
voorzover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van
Project Direct door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan,
waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

12.4 Kopieën materialen
Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien
Opdrachtgever dit nalaat, kan Project Direct niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het
bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

12.5 Bewaarplicht
Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Project Direct jegens
elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in
artikel 12.4 en het door Project Direct geleverde Product.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden
over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling.
Project Direct heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/
of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting
jegens Project Direct niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Project Direct
zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van
Project Direct kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft
ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien
opdrachtgever binnen een door Project Direct gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en
een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

15. Wijziging van de voorwaarden
Project Direct behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen
gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn
van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging
in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van
kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de
opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Indien bij gerechtelijke uitspraak een
of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Project Direct en opdrachtgever
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel
vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.